ប្រកាសកំណត់ហេតុបណ្ដាញ

រក្សាការជូនដំណឹង និងនាំមុខនិន្នាការសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតចុងក្រោយបំផុត និងការអនុវត្តល្អបំផុត